tel. 668 597 081
e-mail: mzb@kancelariatorun.eu

Specjalizacja

Prawo cywilne:

 • zastępstwo procesowe;
 • przygotowywanie pism procesowych;
 • postępowanie egzekucyjne;
 • przygotowywanie umów i ich opiniowanie;
 • roszczenia o zapłatę, odszkodowania, eksmisje;
 • sprawy z zakresu własności nieruchomości, zasiedzenie, zniesienie współwłasności;
 • podział majątku;
 • dochodzenie należności cywilnoprawnych;
 • porady i konsultacje prawne.

Prawo spadkowe:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • zabezpieczenie spadku;
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Prawo rodzinne:

 • rozwody lub separacje;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • alimenty, podział majątku;
 • ustalenie kontaktów z dziećmi;
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ubezwłasnowolnienie, opieka, kuratela.

Prawo administracyjne:

 • doradztwo i pomoc przy prowadzeniu postępowań administracyjnych;
 • reprezentacja w sporach z organami administracyjnymi;
 • pomoc w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie pism, wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych;
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sporządzanie i wdrażanie statutów, regulaminów, przepisów wewnętrznych;
 • reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądami pracy we wszelkich sprawach pracowniczych;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych;
 • doradztwo w zakresie nawiązania i ustania stosunku pracy;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń umowy o pracę;
 • zasiłek chorobowy i macierzyński;
 • wnioski w sprawach o emeryturę, rentę, zasiłki itp.
 • zastępstwo w sprawach odwoławczych od decyzji ZUS, reprezentacja w postępowaniu sądowym.

Prawo handlowe:

 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego;
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami rejestrowymi;
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek, a także ich przekształcenia i podziały;
 • porady, opinie, wskazówki z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.

Prawo karne:

 • porady prawne i konsultacje;
 • reprezentacja i obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem;
 • reprezentacja pokrzywdzonego wprocesie karnym;
 • reprezentacja przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw;
 • reprezentacja powoda cywilnego w sprawach karnych w ramach powództwa adhezyjnego;
 • reprezentacja obwinionego w sprawach o wykroczenia.
Loga

Firma uruchomiona ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”
Poddziałanie 6.2 PO KL.